JoomMedia ChangeLog v5.0

v5.0 (11/11/2023)

Improved

Fixed

v4.7.3 (04/10/2023)

Improved

Fixed

v4.7.0 (12/09/2023)

Improved

Fixed

v4.6.2 (31/07/2023)

Improved

Fixed

v4.6.0 (23/05/2023)

Improved

Fixed

v4.5.0 (16/04/2023)

New Feature

Fixed

v4.4.0 (27/03/2023)

Improved

Fixed

v4.3.0 (16/02/2023)

Improved

Fixed

v4.0 (16/11/2022)

New Features

Improved

v1.3.8 (02/07/2022)

Fixed

v1.3.7 (12/06/2022)

Improved

Fixed

v1.3.6 (21/04/2022)

New Features

v1.3.5 (14/03/2022)

New Features

Improved

Fixed

v1.3.4 (26/08/2021)

New Features

v1.3.2 (09/07/2021)

Fixed

v1.3.1 (25/06/2021)

Fixed

v1.3.0 (09/06/2021)

New Features

Improved

Fixed

v1.2.10 (27/05/2021)

Improved

Fixed

v1.2.9 (22/02/2021)

Improved

Fixed

v1.2.8 (08/02/2021)

Improved

Fixed

v1.2.7.3 (23/12/2020)

Improved

v1.2.7.2 (10/12/2020)

Improved

Fixed

v1.2.7 (10/11/2020)

Improved

Fixed

v1.2.6.2 (30/10/2020)

New Features

Improved

v1.2.6 (04/10/2020)

New Features

Improved

v1.2.5.3 (14/09/2020)

Fixed

v1.2.5.1 (16/06/2020)

Fixed

v1.2.5 (10/06/2020)

Improved

Fixed

Fixed

v1.2.4 (06/06/2020)

Fixed

v1.2.3 (14/05/2020)

Fixed

v1.2.2 (19/04/2020)

New Feature

Fixed

v1.2.1.5 (25/03/2020)

Improved

Fixed

v1.2.1.3 (21/02/2020)

Improved

v1.2.1.2 (20/01/2020)

Improved

Fixed

v1.2.1.1 (02/01/2020)

Fixed

v1.2.1 (12/12/2019)

Improved

Fixed

v1.2.0 (04/12/2019)

New Features

Improved

v1.1.5 (30/04/2019)

Fixed

v1.1.4 13/01/2019

Fixed

v1.1.3 20/11/2018

Improvements

Fixed

v1.1.2 20/09/2018

Fixed

v1.1.1 11/09/2018

Fixed

v1.1.0 11/08/2018

New Features

Fixed

v1.0 01/05/2018

Cron Job Starts