JoomMarketing ChangeLog v1.2.1

v1.2.1 (07/12/2021)

Improved

Fixed

v1.2.0 (16/09/2021)

Improved

Fixed

v1.1.0 (14/05/2020)

Improved

Fixed

v1.0 (26/02/2020)

Cron Job Starts